ساخت و ترمیم قایق یک نفره فایبرگلاس

قایق سوخته شده فایبرگلاس که پس از ترمیم و رنگ دوباره قابل استفاده می باشد

ترمیم انواع قایق ها فایبرگلاس پذیرفته می شود